Historie TC Bajda v médiích – článek z Týdeníku Kroměřížska je ke stažení – ZDE  (2,8 MB)

Poděkování – pozemky v areálu TC Bajda je ke stažení – ZDE 

LITTERA – SCRIPTA – MANET

CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO

Bajda od roku 1991 – do roku 2017

Vážené dámy, vážení pánové – ladies and gentlemans.
Každoročně před vás takto předstupuji a podávám členské základně zprávu o vývoji a dění v našem clubu, který měl to štěstí, že vznikl z prozřetelnosti a podpory arcibiskupských úředníků – zakladatelů bruslařského a tenisového klubu v roce 1913.
Nebudu popisovat, co se zde od roku 1913, to je za 100 let událo a vybudovalo a nechci vás zatěžovat ani skutečností, která se odehrávala předtím, než byl založen Tenisový club Bajda Kroměříž a tak tedy začnu rokem 1991 kdy založen byl.

Tento rok je tomu 26 let, co zahájilo na Bajdě svoji činnost občanské sdružení „Tenisový club Bajda Kroměříž“ a od této doby vás velmi rád seznamuji se vším, co se na poli vývoje a výstavby na Bajdě událo. Pokusím se chronologicky sestavit veškeré investiční i drobné akce, které byly provedeny v minulém čase v místech, kterému lidově i oficiálně říkáme Bajda, a to tam, kde se ještě před 100 lety čeřila hladina mlýnského náhonu a rybníka.
Ti, kteří znali Bajdu před rokem 1991 a do dnešního dne ji nenavštívili, nevěří svým očím, kolik nových, nebo rekonstruovaných movitých i nemovitých věcí se zde nachází. Bohužel, je čím dál méně pamětníků, bohudík však za to, že je dost součastníků.
Nevím kdo moudrý řekl, že bez minulosti není budoucnost, ale vím, že je moudré pro budoucí pokolení zachovat minulost, aby bylo na co navazovat. Jsem bajdovák, a tak vím, že navazovat možné vždy bylo, je a bude.

Rok 1991 – z majetku TJ Slávia Kroměříž je delimitován na nově založené občanské sdružení TC Bajda Kroměříž, movitý i nemovitý majetek, včetně dluhu ve výši 30.000,- Kč. Rovněž vzniká i občanské sdružení „Nohejbal klub Bajda. Mezi tyto dva právní subjekty se rozděluje celý areál Bajdy na dvě poloviny i s příslušenstvím. Rámcově řečeno, na koupaliště a tenisové dvorce. V té době návštěvníci koupaliště procházeli hlavním vstupem s pokladnou okolo tenisových dvorců, využívali soc. Zařízení a převlékárny v areálu TC Bajda. Společně byly areály napojeny na pitnou vodu i el. energii. Vlivem těchto skutečností, rozhodl vlastník koupaliště město Kroměříž o rekonstrukci koupaliště. Dochází k vybudování nové čističky bazénových vod, nového soc.zařízení a zřízení samostatného vchodu na koupaliště. Následuje nezbytné přepojení energií a rozdělení areálu plotem i ekonomicky, na dva samostatné právní subjekty. Tenis club získal konkrétně Solárium, tenisové dvorce a jejich zařízení. Ostatní budovy, které se nacházeli v areálu tenisového oddílu neměly stavební, ani kolaudační rozhodnutí a tudíž nebyly zapsány v katastru nemovitostí, tedy bez vlastníka. Úkolem výkonného výboru číslo jedna bylo uvést vše do legislativního stavu. Vypracovat zaměření staveb, požádat o dodatečné stavební povolení pro stavby, provést zápisy do katastru nemovitostí a hlavně dořešit vztahy k pozemkům.

Rok 1993 – je rokem uvedení do provozu studny pro odběr užitkové vody a celkového napojení dvorců na závlahový systém. Byla provedena nová elektrická přípojka.

Rok 1995 – v tomto roce byla zadána projekční kanceláři „A studio“ Ing. Arch. Vraníkové, k vypracování studie, která by měla řešit celkovou přestavbu areálu. Studie přestavbu řešila a dělila ji do tří etap :

  • Celková rekonstrukce Solária
  • Výstavba nového sociálního zařízení a dvou nových dvorců č. 6, 7, včetně nových plotů. Tato etapa v sobě dále zahrnovala vybudování nové kanalizační sítě, parkové úpravy a vybudování nových pochůzných částí.
  • Oprava tribuny a generální oprava tenisových dvorců č. 1, 2, 3, 4, 5.

V roce 1996 je započato s generální opravou kulturní památky Solárium, kterou byla fakticky zahájena celková přestavba areálu.

Rok 1997 je rokem slavnostního otevření solária. Rokem povodně a nové opravy podezdívek a podlah na Solárce. Je rokem provedení výsadby nových trávníků a oprav všech dvorců a zařízení poničených povodní.

Rok 1998 je rokem likvidace starých dřevěných kabin u centrálního kurtu – bývalého bazénu. Likvidace starého sociálního zařízení – plechových šaten a bufetu. Byla vybudována nová kanalizační a vodovodní síť. Jsou zadlážděny pochůzné části v celém areálu. Byla provedena stavba nových šaten a sociálního zařízení, výstavba dvou nových dvorců č. 6, 7 včetně oplocení. Byla vystavěna nová odrazová stěna a výukové dětské hřiště.

Rok 1999 je rokem budování parkových ploch před Solárkou, včetně osvětlení. Osázení dřevinami, provedení nového plotu z ulice Na Sladovnách, ohraničujícího vstup do areálu. Vytvoření ochranného valu z dřevěných pražců. Vybudování parkoviště pro auta z makadamu a dlažebních kostek.

Rok 2000 zahrnuje budování nového plotu u Maxmiliánova vodovodu, nového plotu sousedícího s areálem podzámecké zahrady. Je provedena izolace staré budovy vodárny proti vlhkosti a elektroinstalace celé budovy.

Rok 2001 je rokem zahájení výstavby nového gastrocentra (LOB) a provedení parkových úprav při vstupu do areálu.

Rok 2002 je rokem dokončení gastronomického centra.

Rok 2003 je rokem zdánlivého klidu. Probíhá pravidelná údržba a příprava nových investičních prostředků.

Rok 2004 se provedla celková rekonstrukce betonové tribuny u centrálního dvorce a přemístění pitného vodovodu s vybudováním nového pítka. Je provedeno předláždění parkoviště na kola u letní verandy. Bylo zahájeno mýcení čelní stěny přerostlých smrků, včetně likvidace starých sprch a solárního ohřevu

Rok 2005 je zahájena celková rekonstrukce dvorců 1, 2, 3, 4, 5. Byla provedena likvidace patentních jílových vrstev. Byl vybudován nový odvodňovací systém. Je budován dvorec s umělým povrchem. Je zahájena výměna celkového oplocení a vybavení dvorců. Byl proveden zmlazovací ořez kaštanů a bříz. Zbourána byla konkávní cvičná tenisová stěna, na které si tak zakládal pan Roubalík.

Rok 2006 je rokem dokončení celkové rekonstrukce dvorců 1, 2, 3, 4, 5. Včetně oplocení a nového dvorce s umělým povrchem.

Rok 2007 je zahájeno a dokončeno provedení celkové kosmetické úpravy tenisových dvorců 6, 7 spočívající v doplnění oplocení dvorců. Je dokončeno vybudování nového solárního ohřevu s napojením na stávající šatny.

Rok 2008 v průběhu těchto let je prováděna, nejen pravidelná údržba dvorců a celého areálu, ale také viditelná a neocenitelná mravenčí práce našeho správce pana Remeše. V tomto roce z areálu navždy poodešel zakladatel a jedna z vůdčích osobností spojená s koncepcí a budováním celého areálu, pan Jaroslav Střechovský – Krakón.

Rok 2009 v tomto roce je opravena a natřena letní šatna tzv. Loď. Bylo provedeno smýcení přerostlých smrků zasazených v roce 1983 a vyklučení pařezů pro výstavbu dřevěné pergoly. Připravuje se investiční záměr na výměnu střešní krytiny-dřevěného šindele – na Solárce.

Rok 2010 v červnu přijeli Valaši z Rožnova a provedli na střeše Solárky celkovou výměnu dřevěných šindelů. V červenci se zahájily přípravné práce a v srpnu byla nová střecha a již také stála dřevěná pergola. Na budování a financování výstavby pergoly se podíleli výhradně členové našeho clubu. Pergola je však trnem v oku některým lidem z Kroměříže i špatně informovaných novinářů a na adresu tenisového clubu se psalo a šířilo mnoho nepravdivých, závistivých a hanlivých informací. Ale i takové situace se mezi lidmi v dějinách stávají. Ti, co mají cíl pokračují dál a dokáží odpouštět, ti co nemají cíle, kromě cíle škodit, odvane čas.

Naše další plány:

V roce 2011 – 2012 bude probíhat výstavba u našich sousedů – přestavba hospodářského nádvoří v Podzámecké zahradě. Již máme předjednané, že se přípojka zemního plynu protáhne až do našeho areálu. A my pak zvážíme napojení na naše stavby.

Současný stav je následující:

Všechny stavby, Solárka, gastrocentrum, šatny a sociální zařízení, letní veranda, tribuna, zastřešená terasa, vstupní pokladna, tenisové dvorce a jejich zařízení), jsou zapsány jako majetek občanského sdružení TC Bajda Kroměříž.
Pozemky, na nichž jsou veškeré stavby a zařízení umístěny, jsou pronajaty od MěÚ Kroměříž do roku 2030 za částku 1,- Kč ročně. Všechny právní náležitosti jsou tedy k dnešnímu dni řádně dokončeny a dokladovány.

Dá se říci, že celková přestavba areálu zahrnuta do tří etap je tedy dokončena. Co dál? To je otázka pro nás všechny, na kterou zatím neznáme odpověď, ale budeme ji určitě hledat. Budeme se snažit areál chránit, dále zvelebovat a hlavně udržovat. Bude však záležet na nás, jaké splnitelné cíle si určíme a kdo budou naši následovníci.

Byl jsem u toho, když jsme s Mirkem Pilátem a Jardou Střechovským, první etapu plánovali a když začala. Mohu zodpovědně prohlásti, že do uzavření smluv pro investiční akce celé III.etapy, i pro jiné drobné akce, to byla cesta nelehká.

Rok 2017 je tedy rokem významným a to tím, že výbor pracuje ve stejném složení 26 let, ale i s vaší účastí společně, někteří více, jiní méně, nebo vůbec ne, budovali velké vysněné dílo, kdy hodnota našeho majetku, který spravujeme, se v současné době pohybuje v částce miliónů korun. Je také hodně těch, kteří se nedočkali, ale jejich víra a touha nás spojuje. Mohu dále zodpovědně prohlásit, že celé dílo bylo budováno s láskou a snad nám naplnilo naše představy o naší Bajdě. Osobně bych si přál, aby Bajda neupadla v nemilost a zapomnění, jako Haná a nezašla na svou slávu.
Přál bych si, aby Bajda nesla, jako ve své době nesla Haná, touhu lidí po přátelství, sounáležitosti, kráse a spokojenosti, vždy však naplněnou sportovní i lidskou ctí, a to určitě bylo i záměrem zakladatelů.

Touto cestou chci jménem výboru TC Bajda Kroměříž, celé členské základně i těm, kteří nebyli našimi členy za vše, co pro Bajdu udělali vzdát svůj dík.

 Za výkonný výbor TC Bajda Kroměříž A. O. Novotný